Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen ‘t Voetenbedrijf en een client waarop ‘t Voetenbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen ‘t Voetenbedrijf

‘t Voetenbedrijf zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

‘t Voetenbedrijf zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ‘t Voetenbedrijf melden. 

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag ‘t Voetenbedrijf het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen. 

Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag ‘t Voetenbedrijf de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

‘t Voetenbedrijf moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4 Betaling

‘t Voetenbedrijf vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. 

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5 Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet ‘t Voetenbedrijf voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan ‘t Voetenbedrijf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

‘t Voetenbedrijf neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. 

‘t Voetenbedrijf behandelt de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ‘t Voetenbedrijf zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de client.

6 Geheimhouding

‘t Voetenbedrijf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 

‘t Voetenbedrijf verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid

‘t Voetenbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

‘t Voetenbedrijf is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

‘t Voetenbedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.

8 Garantie

‘t Voetenbedrijf geeft de client 1 week (7 dagen) 

garantie op de verrichte behandeling en 1 week (7 dagen) op de producten. 

Deze garantie vervalt indien:

  • De client de nagel heeft laten onderhouden door een andere pedicure/voetverzorger.
  • De client andere producten dan de door de ‘t Voetenbedrijf geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de voeten.
  • De client de adviezen voor thuisverzorging van de voeten / nagels niet heeft opgevolgd.
  • De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

9 Beschadiging & diefstal

‘t Voetenbedrijf heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. ‘t Voetenbedrijf meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten

Indien de client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan 

‘t Voetenbedrijf.

‘t Voetenbedrijf moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. 

Indien een klacht gegrond is, zal 

‘t Voetenbedrijf de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt.

11 Recht

Op elke overeenkomst tussen 

‘t Voetenbedrijf en de client is Nederlands recht van toepassing. 

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.